Zdravotní péče

Zdravotní péče

Ačkoliv je domov pro seniory zařízením sociálním, dostává se našim klientům i péče zdravotní a ošetřovatelská. Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami, které také provádějí ošetřovatelskou rehabilitaci. Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytujeme v našem domově v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím registrovaných všeobecných sester a praktickou sestrou. Maximálně využíváme znalostí a dovedností odborného personálu a tím dochází ke zlepšení zdravotního stavu klientů a jejich soběstačnosti. Také se nám daří alespoň částečně naplňovat náš cíl a tím je právě podpora v soběstačnosti a její udržení co nejdéle. Celý tým sester se i nadále ve svém oboru vzdělávají a své poznatky uplatňují v péči o klienty. Péče je poskytována v nepřetržitém provozu. Veškerá ošetřovatelská a rehabilitační péče je prováděna na základě indikace praktického lékaře, který dochází do našeho domova jednou týdně a zajišťuje našim seniorům zdravotní péči. Jedenkrát za měsíc dochází do našeho zařízení odborný lékař – psychiatr. Ostatní odborná vyšetření u lékařů specialistů jsou realizována v jejich odborných ambulancích. Pokud není možné, aby na toto vyšetření doprovodila klienta rodina, a je-li doprovod nezbytný, doprovodí klienta na ošetření člen našeho odborného týmu. Klienti, kteří zůstali upoutáni na lůžku nebo převážnou část dne tráví v lůžku,  mají k dispozici antidekubitní matraci a další antidekubitní pomůcky, které pomáhají spolu s péčí zabránit vzniku proleženin, tedy dekubitům.  Důležitou členkou našeho týmu je nutriční terapeutka.  Jde o odborníka na výživu a pomáhá nám u seniorů udržovat správné dávky důležitých živin ve stravě a tím předcházet nežádoucí podvýživě, která se může u seniorů snadno rozvinout v důsledku snížené potřeby jídla, polymorbidity a ztráty motivace. Naše klienty pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme, zda již nespadají do nutričního rizika. Pokud taková situace nastane, nastaví nutriční terapeutka ve spolupráci s nutriční ambulancí Nemocnice Tábor individuální plán nutriční podpory.
 

Doprovod k lékaři

Naši klienti velmi kladně oceňují, že rodina má zájem a doprovodí ho na vyšetření k lékaři mimo domov. Tímto se také eliminují obavy a rodiny jsou přímo informovány od lékařů specialistů. Pokud má klient opatrovníka, měl by vždy dělat doprovod klienta k lékaři a v případě následných vyšetření rozhodnout a dát souhlas za klienta. V případě, že není možné, aby klienta doprovodil někdo z rodiny na vyšetření, tak staniční sestra z příslušného oddělení rozhodne, zda je doprovod nutný a určí, který pečovatel nebo všeobecná sestra s klientem pojede na vyšetření. Ve specifických případech ordinuje doprovod na vyšetření ošetřující lékař klienta.
 

Ošetřovatelská rehabilitační péče

V domově pro seniory provádíme vedle základní a specializované péče ošetřovatelské také ošetřovatelskou rehabilitaci. Jedná se o různé metody cvičení a ošetřování vedoucí k zlepšení zdravotního stavu, např. po operačních zákrocích s výměnou nebo jiným zásahem na kloubech, po mozkové nebo srdeční příhodě, při celkovém zhoršení zdravotního stavu vlivem diagnózy, prevence ochabnutí nebo naopak zatuhnutí svalů apod. Ošetřovatelská rehabilitace je  indikována lékařem. Ošetřovatelskou rehabilitaci provádí primárně všeobecné zdravotní sestry a navíc všeobecná sestra proškolená certifikovaným kurzem zdravotní tělesná výchova pro seniory, rehabilitační ošetřování imobilních osob v Národním centru ošetřovatelství v Brně a dalšími kurzy zaměřenými na zdravý pohyb. Dílčí úlohu však sehrávají i pracovníci přímé péče, kteří uplatňují ve své práci prvky nejen z kinestetiky (speciální techniky pro základy pohybové podpory), ale též znalosti z kurzu pro používání pomůcek pro zvládání imobilních klientů, čímž klientům velmi pomohou či uleví. Díky vybavení našeho domova pro seniory můžeme ovlivňovat zdravotní stav klientů i specifickými metodami – magnetoterapie, ošetření bioptronovou lampou, využití zahřívací podložky s ametystem.
 

Podmínky přivolání zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Rychlou záchrannou službu je nutné volat v případech, kdy je přímo ohroženo zdraví či život pacienta nebo když dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Zejména v případech, kdy dojde k vážnému úrazu nebo si pacient stěžuje na bolesti na hrudi a tlak na prsou, má problém s dýcháním, dochází k poruchám vědomí nebo pokud je pacient v bezvědomí. Také náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého, ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob. Přímým ohrožením života se rozumí náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních funkcí lidského organismu.

V případě pochybností bude sestra ve službě kontaktovat záchrannou službu. Dispečerky na základě získaných informací dokáží situaci vyhodnotit. Pokud není nezbytné záchrannou službu posílat, tuto skutečnost sestře sdělí.
 

Zajišťování léků

Zaměstnanci Domova pro seniory Bechyně zajišťují objednání léků těm klientům, kteří o tuto službu požádají.

  • Lékař předepíše recepty, které jsou odeslány do distributorské firmy a následně dodány do domova, baleny pro jednotlivé klienty a s jednotlivými účty pro každého klienta.
  • V případě, že klient odchází mimo zařízení (dovolená apod.), jsou mu léky v originálním balení připraveny s sebou.

Klient má právo si ponechat svého praktického lékaře, který jim i po zahájení poskytování služby v domově bude poskytovat primární zdravotní péči. Pokud klient po zahájení poskytování sociální služby zjistí, že mu takový způsob poskytování péče nevyhovuje, může požádat smluvního praktického lékaře, který dochází pravidelně do našeho zařízení o registraci.
 

Poskytovatelé zdravotních služeb

Registrující praktický lékař:

Všeobecný lékař s. r. o.

Zdravotní služba a péče o klienty je zajišťována praktickým lékařem společnosti Všeobecný lékař s.r.o.

Návštěvní hodiny v našem zařízení:

Čtvrtek: 8. 00 – 13. 00 hod.

Tel: 724 143 521

Pro poskytnutí informací volejte na výše uvedené číslo v návštěvních hodinách.

Registrující lékař specialista:

MUDr. Václav Burian – psychiatr

Návštěvní hodiny v našem zařízení:

Středa: 7. 00 – 11. 00 hod. – vždy první středu v měsíci

 

  • Pokud by v textu bylo použito slovo „ordinace, ordinační“ pak vysvětlení významu tohoto slova je podle slovníku cizích slov toto:

ordinace = vyšetření a stanovení postupu léčení nebo místnost, kde lékař provádí ordinaci.