Whistleblowing

Základní informace k ochraně oznamovatelů

 

S účinností od 1. 8. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jenž implementuje do národní legislativy směrnici EU  2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení legislativních povinností. 

1. Smyslem ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) je vytvořit v organizaci takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispějí tak ochraně veřejného zájmu. 

2. Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (např. dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, odborná činnost realizovaná pro domov pro seniory) dozvěděla o protiprávním jednání a chce vzniklou situaci řešit.

3. Oznamovatel jedná ve veřejném a nikoli vlastním zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznámení se musí týkat porušování právních předpisů spadající do následujících oblastí vymezených zákonem: 

 • finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy
 • daň z příjmu právnických osob
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrana spotřebitele
 • soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 • bezpečnost dopravy, přepravy a provoz na pozemních komunikacích
 • ochrana životního prostředí
 • bezpečnost potravin, krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 • ochrana finančních zájmů EU
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU

Dále se oznámení může týkat jednání, které má znaky:

 • trestné činnosti
 • přestupku se sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč 
 • případného porušování zákona o ochraně oznamovatelů


4. Oznamovatel může podat informaci prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Domova pro seniory Bechyně (dále jen Domov), vnějšího oznamovacího systému, jenž vede Ministerstvo spravedlnosti, nebo uveřejněním přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zastupitelství apod.)

5. Domov je povinným subjektem, a proto také zavádí vnitřní oznamovací systém. 

Jak podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému: 

Písemně 
•    elektronicky na e-mailové adrese oznamovatel@dsbechyne.cz (do předmětu uvést „whistleblowing“)
•    v listinné podobě na adresu: Domov pro seniory Bechyně, Na Libuši 999, 391 65 Bechyně (s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“) 
•    vhozením do schránky označené „Whistleblowing“, která je umístěna v přízemí Domova za recepcí, směrem ke kancelářím administrativy.

Ústně 
•    telefonicky na telefonním čísle 704 393 340, které je k dispozici v pracovní den (PO - PÁ) mezi 7,00 - 15,30 hod (telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván, příp. o sděleném oznámení bude sepsán písemný záznam)
•    na žádost oznamovatele i osobně v kanceláři sociálních pracovnic na 1. oddělení, č. dveří 2.07. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán záznam.

6. Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 • z podaného oznámení bude proveden zápis, budou převzaty veškeré materiály (doklady, důkazy o protiprávním jednání, případně jejich kopie)
 • po podání bude posouzena pravdivost a důvodnost oznámení kompetentní osobou (dle charakteru oznámení) 
 • oznamovatel bude písemně vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od podání (pokud z důvodů anonymity vysloveně nepožádá o ochranu své totožnosti)
 • do 3 měsíců bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení 
 • je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné: kompetentní osoba navrhne opatření k předejití protiprávního jednání a změna bude zavedena do vnitřních pravidel Domova tak, aby nemohlo opakovaně dojít k protiprávnímu jednání
 • je-li oznámení vyhodnoceno jak nedůvodné: kompetentní osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na pravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 • příjmem a zpracováním všech informací z oznámení jsou oprávněny pouze příslušné osoby, kterými byly v Domově určeny: Mgr. Alena Trachtová, vedoucí sociální pracovnice a Lenka Dobešová, asistentka ředitelky Domova