Cíle a poslání

Cílová skupina

Domov pro seniory Bechyně poskytuje sociální pobytovou službu seniorům starším 60 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají zejména z důvodu věku nebo změny zdravotního stavu sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby, popř. ošetřovatelskou péči.

Domov pro seniory Bechyně neposkytuje sociální službu:
a)    osobám, které jsou soběstačné a s pomocí terénních či ambulantních služeb mohou 
i nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí
b)    osobám mladším 60 let
c)    osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
d)    osobám s celoživotním smyslovým postižením
e)   osobám, které v důsledku psychiatrického onemocnění vyžadují celodenní dohled, respektive pokud jejich onemocnění není plně kompenzováno
f)    osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, které z důvodu svého onemocnění potřebují specifické materiální a technické zabezpečení poskytování sociální služby
g)   osobám závislým na návykových látkách, které mohou v důsledku svého chování ohrožovat sebe či své okolí nebo narušují klidné soužití v kolektivu
h)   osobám požadujících služby mimo rámec Domova pro seniory Bechyně
i)    cizojazyčným osobám, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce


Naše služba je přednostně určena pro žadatele s trvalým pobytem v Jihočeském kraji, zejména pak pro obyvatele Táborska s trvalým pobytem ve spádových obcích města Bechyně.

 • Domov pro seniory Bechyně není zařízení se zvláštním režimem - prostory Domova jsou volně přístupné, budova Domova je otevřená a její obyvatelé mohou samostatně opouštět zařízení dle svého přání, duševních a fyzických možností. 
 • Zaměstnanci Domova poskytují péči současně více klientům najednou, nemohou být proto celý den nepřetržitě k dispozici pouze jednomu klientovi, nejedná se tedy o tzv. osobní asistenci.  
 • Zaměstnanci Domova podporují a aktivizují klienty v udržení si alespoň částečné soběstačnosti v jednotlivých oblastech péče o vlastní osobu. Klienty tzv. nepřepečovávají, neboť by tím zvyšovali jejich závislost na péči.
 • I přes veškerou kvalitní a odbornou péči nemůžeme zcela vyloučit riziko pádu u klientů. Klient má právo na volný pohyb a přiměřené riziko. Zaměstnanci se však snaží předcházet vzniku zvýšeného rizika pádů úpravou prostoru, nábytku, venkovních prostor, využitím pomůcek apod.
 • Domov pro seniory není schopen informovat všechny rodinné příslušníky a blízké našich klientů o změnách zdravotního stavu a jiných vzniklých situacích (např. hospitalizace, úmrtí). Zaměstnanci vždy kontaktují toho rodinného příslušníka či osobu blízkou, kterou si klient sám určil již při zahájení poskytování sociální služby. Rodinní příslušníci a blízcí klientů mají však možnost kontaktovat naše zaměstnance, kteří jim v rozsahu svých kompetencí sdělí potřebné informace.

Poslání Domova pro seniory Bechyně

 

 

„S láskou, úctou a respektem budeme při Vás stát ……“


Domov pro seniory Bechyně poskytuje sociální pobytovou službu seniorům starším 60 let, kteří mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou soběstačnost a k zajištění jejich individuálních potřeb již nepostačuje pomoc rodiny či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Veškeré služby poskytujeme v Domově individuálně, dle skutečných potřeb jednotlivých klientů tak, aby se nevytvářela závislost na službě. Podporujeme zachování stávajících schopností, zapojení do běžného života i jeho aktivní prožívání. Respektujeme jejich právo rozhodovat si o sobě a o svém životě. S ohledem k životnímu příběhu klientů se snažíme utvářet zázemí, ve kterém se budou cítit jako doma – bezpečně a spokojeně. 

Usilujeme, aby naši klienti mohli prožít poslední dny svého života v klidném a přátelském prostředí Domova společně s rodinou s důrazem na zachování kvality života a s ohledem na jejich hodnotové priority.


Zásady poskytování sociální služby

 • Dodržujeme a chráníme práva klientů

Vnímáme klienta jako partnera se všemi jeho právy. Jsou-li klientova práva ohrožena, pomáháme mu je hájit a naplňovat.

 • Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů - nevytváříme závislost na službě

Klientům poskytujeme nezbytně nutnou podporu a pomoc tak, aby nebyla vytvářena jejich závislost na sociální službě nebo konkrétním zaměstnanci. Podporujeme soběstačnost 
a samostatnost klientů vysokou mírou tolerance, respektováním jejich tempa a využíváním jejich zachovalých schopností při každodenních činnostech. 

 • Respektujeme individuální potřeby klientů

Dbáme, aby se námi poskytovaná služba pružně přizpůsobila potřebám klientům a směřovala k rozvoji kvality jejich života. Rozsah péče si klient s námi dojednává ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Bechyně, resp. v Individuálním plánu péče s přihlédnutím k jeho biografii. 

 • Respektujeme právo na přiměřené riziko

Respektujeme právo na rizika běžného života, neodpíráme klientům činnosti, které vykonávali 
v domácím prostředí. Jsme jim oporou tam, kde nás žádají a potřebují. V maximální možné míře se snažíme, aby se jejich pobyt u nás přiblížil běžnému způsobu života jejich vrstevníků.

 • Prosazujeme rovný přístup ke všem klientům

Respektujeme jedinečnost klientů, avšak žádného z nich neupřednostňujeme před ostatními. Ke všem přistupujeme se stejnou nabídkou služeb, vždy s úctou a respektem

 • Akceptujeme spolurozhodování klienta v rámci poskytování služby

Jedině rozhodnutí klienta, které učiní ze své vůle, je pro nás rozhodnutí prvořadé a platné. 

 • Podporujeme sociální začlenění klienta do života společnosti

Všestranně podporujeme klienta při využívání vnějších dostupných služeb, motivujeme ho k aktivnímu zapojení do společenského života.

 • Poskytujeme službu týmově

Náš tým tvoří klient, jeho rodina či osoby blízké a všichni zaměstnanci Domova. Společným úsilím vytváříme atmosféru spolupráce, respektu, vzájemného pochopení a předávání zkušeností, což umožňuje zajistit kvalitní péči, kterou klienti potřebují.