Pro pozůstalé

Základní informace pro pozůstalé

Stoleček se vzpomínkovou knihou na zemřelého klienta


Vážení pozůstalí,

v těchto dnech prožíváte jistě velký zármutek, a proto dovolte, abychom Vám i my za domov vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Chápeme, že jste zaskočeni touto smutnou zprávou, a tak bychom Vám rádi poskytli alespoň základní informace týkají se záležitostí, které musíte v nejbližší době zařídit.

Úmrtí klienta

O úmrtí klienta v domově informuje všeobecná sestra kontaktní osobu, kterou klient uvedl v průběhu poskytování služby. Pokud klient zemřel v nemocnici, učiní tak službu konající všeobecná sestra na oddělení, kde byl zesnulý hospitalizován.

Všechny osobní věci zesnulého jsou v den jeho úmrtí sepsány v Soupisu pozůstalosti. Cennosti, včetně financí či vkladních knížek, které jsou na pokoji zesnulého nebo které jsou uloženy v trezoru domova podléhají dědickému řízení. Podklady pro dědické řízení následně zašle sociální pracovnice domova na příslušný soud dle místa trvalého bydliště zemřelého, jenž určí notáře pro dědické řízení.

Úhrada pobytu a stravy

Pokud měl klient zajištěnu úhradu tzv. hromadným seznamem a zemřel před 15. dnem v daném měsíci, vrátíme ČSSZ celý zaslaný důchod a požádáme Vás o uhrazení vzniklého nedoplatku – poměrné úhrady za pobyt a stravu v daném měsíci. V případě jeho neuhrazení jej postupujeme do pozůstalostního řízení. Pokud klient zemřel po 15. dni daného měsíce, vyúčtujeme úhradu za ubytování a stravu ke dni úmrtí a zbytek částky (přeplatek) převedeme do pozůstalosti zemřelého.

V případě úhrady převodem na účet domova nebo v hotovosti na pokladnu postupujeme obdobným způsobem. Pokud je platba již uhrazena, vyúčtujeme přeplatek a převedeme jej do pozůstalosti. V opačném případě vyúčtujeme částku za pobyt a stravu a požádáme Vás o její úhradu.

Pokud klient zemře v našem domově, bude Vám před příjezdem pohřební služby umožněno se rozloučit se svým blízkým v místnosti pro zesnulé.

Neprodleně, prosím, telefonicky kontaktujte sociální pracovnici na tel. č. 605 057 680 nebo 381 200 650 a domluvte se na převzetí osobních věcí Vašeho blízkého, což byste měli učinit nejdéle do 3 pracovních dnů.

Sociální pracovnice našeho domova Vám bude nápomocna a oznámí úmrtí Vašeho blízkého na ČSSZ (odhláška důchodu) a také na úřad práce (zastavení výplaty příspěvku na péči).

Úmrtní list

Matriční úřad obce, ve které daná osoba zemřela, na základě Listu o prohlídce zemřelého (zašle prohlížející lékař) provede zápis o úmrtí do Knihy zemřelých. Po doručení občanského průkazu zemřelého pohřební službou vystaví úmrtní list, jenž zašle do jednoho měsíce na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučeně do vlastních rukou.

Vybavení pohřbu

Pohřeb je možné zajistit u kterékoliv pohřební služby. K vyřízení nezbytných věcí je nutný občanský průkaz zesnulého, který vydá sloužící všeobecná sestra pohřební službě při předání zesnulého, oblečení pro zesnulého a dále občanský průkaz vypravitele pohřbu.

Podle zákoníku práce máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu v následujících případech:

Pokud zemře někdo z Vašich příbuzných

Když Vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. Maximálně tedy můžete mít 3 dny placeného volna.

V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Maximálně tedy 2 dny placeného volna.

Pokud zemře osoba, se kterou jste sdíleli domácnost

Pokud zemřel příbuzný, který není zmíněný v seznamu výše, máte nárok na jeden den placeného volna jen v případě, že v době úmrtí s Vámi žil v jedné domácnosti. To samé platí také pro jakékoli jiné osoby, které s Vámi žili v jedné domácnosti.

Pokud zemře Váš kolega z práce

Podle nařízení vlády je možná ještě jedna věc, a to náhrada mzdy nebo platu spolupracovníkům zesnulého. Ti mohou získat placené volno na nezbytně dlouhou dobu, během které se mají dostat na smuteční obřad, zúčastnit se jej a poté se vrátit do práce. Účastníky pohřbu si může zvolit sám zaměstnavatel, tento nárok tedy nevzniká automaticky.

Notářské řízení

K účasti na dědickém řízení budete notářem vyzváni písemně. Po jeho ukončení Vám bude pozůstalost uschovaná v domově vydána na základě předložení usnesení, které již nabylo právní moci, a to osobě, jež byla tímto v uvedeném usnesení pověřena. V případě, že si pozůstalost přijdou vyzvednout jiné osoby, než které jsou jmenované v daném usnesení, je nezbytné, aby doložily plnou moc k tomuto úkonu.

Nejprve je však potřeba telefonicky kontaktovat sociální pracovnice domova na výše uvedených telefonních číslech a domluvit se s nimi na konkrétním datumu předání pozůstalosti. Finanční pozůstalost lze zaslat i převodem na Vámi požadovaný účet.

Informace o vdovských a vdoveckých důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa svého trvalého bydliště. Pro žádost o vdovský a vdovecký důchod je nutné předložit úmrtní list a oddací list.
V případě, že Vás ve vyřízení žádosti někdo zastupuje, je nezbytné mu vystavit zplnomocnění na tento úkon. Bližší informace naleznete také na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz v oddílu důchodové zabezpečení.

Pohled na západ slunce

Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.

Kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory Bechyně.