Paliativní péče

Paliativní péče, doprovázení

Tak, jako se snažíme po celou dobu pobytu našeho klienta, aby jeho život v Domově byl příjemný, jeho aktivity smysluplné a naše péče laskavá, individualizovaná a odborná, tak si přejeme a snažíme se, aby i závěr života seniora v našem zařízení byl důstojný a citlivý.

Doprovázení v posledních dnech či hodinách života je orientované na naplnění potřeb umírajícího, na splnění přání, ale především nám jde o prožívání těchto momentů bez bolesti a pokud je to jen trochu možné, tak aby náš klient neodcházel na „druhý břeh“ osamocen. Ať už je to v lepším případě za přítomnosti členů rodiny, nebo za přítomnosti pečovatelek.
 

Vzpomínkový koutek s knihou rozloučeníV našem Domově poskytujeme obecnou paliativní péči klientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu onemocnění a to vždy na základě indikace ošetřujícího lékaře. Jedná se komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péči poskytovanou klientům.

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče je ve svém pojetí interdisciplinární a do své působnosti zahrnuje klienta a jeho nebližší, především rodinu. Jedná se o péči, kdy se zaměřujeme především na uspokojování klientových potřeb. [1]. Klient našeho Domova má možnost využít sepsání - Dříve vysloveného přání. Jedná se právní dokument, který vyjadřuje souhlas či nesouhlas s léčbou v budoucnu, o které již z důvodu svého zdravotního stavu nebude moci klient rozhodnout. Paliativní péče ctí a chrání život. Patří sem především respekt ke klientově autonomii, léčba bolesti a dalších symptomů a rovněž podpora rodiny [2].

Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení kvality života klientů a rodin, kteří čelí problémům spojeným s životem ohrožujícím onemocnění, a to prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací a dokonalým zhodnocením a léčbou a mírněním bolestí a dalších problémů, fyzických, psychosociálních i duchovních [3].

V paliativní péči je uznávána a respektována vnitřní hodnota každého člověka jako autonomní a jedinečné bytosti [4]. Autonomie a důstojnost, dva pojmy, které jsou stěžejní pro přístup v paliativní péči ke klientovi. Jedině tehdy může být tato péče efektivní, když klient má právo a možnost rozhodování o sobě samém, o způsobu péče o něho a je-li respektován v plném rozsahu. A aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, musí mít právo na dostatečně informace o diagnóze, prognóze a možnostech léčby. V takovém případě se tyto uznávané aspekty přístupu ke klientovi projeví i ve vztahu mezi klientem, jeho rodinou a paliativním týmem. K poskytování paliativní péče jsme se rozhodli na základě přání klientů našeho Domova a jejich rodin zůstat při zhoršení zdravotního stavu až do konce života v domově.

 

pietní vzpomínkové místo

 

certifikát paliativního přístupu v sociálních službách

Paliativní péče, ocenění
 


Osoby, které koncept realizují

Koncepci paliativní péče v Domově pro seniory Bechyně garantuje její ředitelka Mgr. Martina Smětáková prostřednictvím péče všeobecných sester po zdravotní, respektive ošetřovatelské úrovni a po stránce sociální to jsou pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice. Do poskytování paliativní péče jsou zapojeni i provozní zaměstnanci, ale též osoby přicházející z vnějšího prostředí domova. Jimi mohou být rodinní příslušníci, duchovní, dobrovolníci, psycholog, psychoterapeut apod. Každá osoba v pracovní pozici má svou roli a nezastupitelné místo. Paliativní péči garantuje indikující praktický lékař. V případě, že potřeby klienta převyšuji možnosti obecné paliativní péče, kterou svým klientům v Domově garantujeme, je možné na přání klienta a rodiny navázat spolupráci s mobilním hospicem Jordán, o.p.s.,Tábor.Podpora zaměstnanců

  • Supervize
  • Etická komise – MUDr. Kettnerová (praktická lékařka), Mgr. Žákavec (kněz), Mgr. Pešek (psycholog), Mgr. Smětáková (ředitelka Domova), koordinátorky paliativní péče v Domově – staniční sestry.
  • Etická komise vedle podpory členů týmu řeší rovněž názorový odborný nesoulad mezi členy multidisciplinárního týmu jako nezávislý „orgán“.
  • Cílené vzdělávání v paliativní péči, individuální plán vzdělávání v paliativní péči s respektem k potřebám jednotlivých poskytovatelů ošetřovatelské péče i pečovatelských úkonů
  • Cílené vzdělávání v paliativní péči, zaškolování nových zaměstnanců je realizováno podle stávajícího SQ 9, metodika MP/33
  • Nabídka stáží v hospicových zařízení a na oddělení paliativní péče spolupracující organizace
  • Zapojování rodin a dobrovolníků do péčeMarketing

Marketing a PR je zajištěno prostřednictvím webových stránek Domova. K dispozici jsou letáčky s informacemi o závěru života klienta v Domově, o možnosti zemřít zde, v domácím prostředí bez nutného transportu do nemocnice v případě vážného zhoršení zdravotního stavu nebo v případě již zahájené paliativní péče.

Další informace poskytujeme na nástěnkách v domově, v místním tisku, případně v regionálním tisku.
 

Poslední místo odpočinku
 

 

[1] Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě
[2] Sestra a pacient v paliativní péči
[3] Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě
[4] Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě