Informace pro žadatele

Informace pro žadatele

1) Přijetí žádosti

Žadatel o službu je přijímán do Domova pro seniory Bechyně na základě řádně vyplněné 
a podepsané Žádosti o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Bechyně.

Tiskopis žádosti může zájemce získat:

 • osobně u sociálních pracovnic Domova 
 • v recepci Domova
 • z webových stránek Domova
 • žádost může být zájemci na jeho požádání zaslána e-mailem nebo poštou na adresu jeho pobytu

Součástí žádosti je formulář pro vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu, jenž vyplní praktický lékař, v případě hospitalizace zájemce ve zdravotnickém zařízení jeho ošetřující lékař. V rámci osobního setkání jsou žadateli předány rovněž informační materiály o poskytované službě.

Vyplněnou a podepsanou žádost doručí žadatel zpět do zařízení buď osobně (nejlépe na základě předem domluvené osobní schůzky se sociální pracovnicí), poštou na adresu Domova pro seniory Bechyně – Na Libuši 999, nebo e-mailem na socialni@dsbechyne.cz. Sociální pracovnice zkontroluje, zda je žádost podepsána a obsahuje potřebné náležitosti. V případě ustanovení opatrovníka podepisuje žádost opatrovník jmenovaný soudem (rozsudek nutno doložit). Pokud zájemce není schopen podpisu ze zdravotních důvodů, je nutné, aby bylo doloženo písemné vyjádření lékaře nebo jen lékařem tento stav písemně stvrzen.


Nezbytnými přílohami žádosti jsou:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (nesmí být starší 3 měsíců),
 • zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné
 • má-li žadatel ustanoveného zákonného zástupce - kopie rozsudku soudu o omezení svéprávnosti a listiny o ustanovení opatrovníka, popř. jiného zplnomocněného zástupce (zastoupení členem domácnosti apod.)
 • kopie Rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči

O zařazení či nezařazení do evidence žadatelů rozhoduje komise ve složení staniční sestra a dvě sociální pracovnice, dle potřeby se žádost konzultuje se smluvním praktickým lékařem, jenž dochází do Domova. V případě nejasností či nesrovnalostí v žádosti uvedených informací nebo na vlastní žádost se u žadatele provede předběžné sociální šetření.

Sociální pracovnice evidují žádosti v písemné i elektronické podobě (program IS Cygnus). Spisy žadatelů jsou v písemné podobě uloženy v kanceláři sociálních pracovnic v uzamykatelné skříni, v elektronické podobě jsou chráněné přístupovými hesly. Po zpracování žádosti je zájemce písemně vyrozuměn zpravidla do 30 dnů o jejím přijetí či odmítnutí.

Žadatelům a jejich blízkým osobám je doporučováno průběžně dle potřeby informovat sociální pracovnice (telefonicky nebo písemně) o změnách zdravotního stavu nebo jiných skutečností mající vliv na přijetí do domova (např. změna kontaktních údajů, přijetí do jiného zařízení sociálních služeb, zhoršení sociální či zdravotní situace nebo úmrtí pečující osoby aj…). 1x ročně provádí sociální pracovnice aktualizaci evidovaných žádostí, kdy jsou žadatelé písemně osloveni, zda je jejich žádost stále aktuální či zda si nepřejí přeřadit žádost mezi neurgentní nebo zcela vyřadit z evidence. Sociální pracovnice o všech jednáních či nových skutečnostech (osobní návštěva, písemný i telefonický kontakt) pořizují zápis do sociální karty, která se stává nedílnou součástí žádosti. V případě změny stavu žadatele, při aktualizaci nových skutečností dojde k bodovému přehodnocení žádosti 
a přezkoumání stupně naléhavosti. Nedojde-li k aktualizaci žádosti ze strany žadatele (nereaguje na telefonický, ani na písemný kontakt), bude žádost vyřazena z evidence seznamu žadatelů. Lhůta pro odpověď žadatele týkající se aktualizace pořadníku je stanovena na 30 dnů. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě na písemnou výzvu neodpoví (písemně, e-mailem, telefonicky, v rámci osobní návštěvy v Domově), je jeho žádost vyřazena z evidence z důvodu nezájmu žadatele.

 

2) Pravidla pro přijetí nového klienta

Při rozhodování o přijetí nového klienta z řad žadatelů se vychází z: 

 • aktuálně volného místa 

Přihlížíme k prostorovým dispozicím volného pokoje, kde se lůžko nachází i k chování 
a celkovému stavu případného spolubydlícího, tak aby lůžko vyhovovalo potřebám konkrétního žadatele. 

 • bodového hodnocení žadatele, kde zhodnocujeme např: nepříznivou sociální situaci přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti (možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna - zda je rodina schopna se o žadatele sama postarat; jedná-li se o osamělého žadatele; zda je zajištění formou terénní péče pro žadatele ještě dostačující či zda je vůbec možné; zvažujeme vhodnost současného bydlení pro běžný život žadatele (např. míru bezbariérovosti), zdravotní situaci (posuzujeme míru potřebnosti, která se odvíjí od zdravotního stavu; zdravotní i psychický stav již neumožnuje vést samostatný život).
   
 • aktuální lékařské zprávy

V případě, že žadatel nabídnuté volné místo odmítne, žádost je automaticky přeřazena mezi neurgentní.


 

3) Sociální šetření

Před samotným zahájením poskytování sociální služby je u žadatele vždy provedeno sociální šetření, které se uskutečňuje v domácnosti žadatele, popř. v jiném místě, kde se aktuálně nachází (nemocnice, LDN, DPS apod.), nejlépe za přítomnosti blízké osoby, pokud s tím žadatel souhlasí.

V jeho průběhu se zjišťuje, zda má žadatel vůbec zájem o námi poskytovanou službu a zda spadá do cílové skupiny Domova. Následně je posuzována jeho nepříznivá sociální situace a zdravotní stav, včetně míry soběstačnosti a potřeby podpory.

Žadatel je seznámen s posláním a cíli organizace, s chodem Domova, s možnostmi trávení volného času v Domově, se způsobem placení a výší úhrad, s obsahem Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Bechyně, souborem vnitřních pravidel a fakultativními službami. Potřebné dokumenty (vzor Smlouvy se všemi přílohami, Vnitřní pravidla společného soužití, jakožto i jiné informační materiály apod.) jsou žadateli ponechány k dalšímu prostudování. Prostředí Domova přibližujeme prostřednictvím fotografií či letáků. 

Se žadatelem jsou při jednání projednávány jeho požadavky, očekávání, osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat. Budoucí klient, příp. jeho zástupce je informován o orientačním seznamu potřebných věcí, které je vhodné mít při přijetí do zařízení s sebou. Sociální pracovnice předá budoucímu klientovi nebo zástupci k vyplnění tzv. Biografický list, jenž slouží jako podklad pro zjišťování potřeb klienta a následnému nastavení poskytované péče. Rodinného příslušníka či osobu blízkou požádá o vyplnění Dotazníku pro rodinné příslušníky, který se poté stane základem pro vzájemnou spolupráci domova a rodiny.

V závěru sociálního šetření je žadateli nabídnuta možnost prohlédnout si pokoj, na němž bude ubytován a současně ho ještě před samotným zahájením poskytování sociální služby dovybavit dle přání a potřeb budoucího klienta.

Datum přijetí do Domova je domluveno dle potřeby žadatele, nejpozději však do několika následujících dnů od provedení sociálního šetření. Je realizováno vždy v pracovních dnech nejlépe v dopoledních hodinách. 


4) Spolupráce s rodinou

Domov pro seniory Bechyně vítá a podporuje jakoukoliv spolupráci s rodinou a blízkými našich klientů a umožňuje jim, aby se mohli i nadále podílet na péči o svého blízkého. Uvědomujeme si, že přestěhováním do Domova nepřestává být klient součástí své rodiny a že společně stráveným časem se podporuje a zachovává intimita rodinných vztahů.

Rodina má příležitost zapojit se do celkové péče nejen v běžných úkonech, ale pomoc ze strany rodiny je žádoucí také při zajištění nezbytných nákupů, při vyřizování úředních záležitostí, během doprovodu na společenské akce či při společných procházkách. Uvítáme, když rodina využije možnosti zapojení do procesu individuálního plánování péče. Pro klienty je také velmi důležitý čas věnovaný rodinným příslušníkem při doprovodu k lékaři. Rodiny zase vítají možnost nabídky pomoci při organizování rodinných oslav.


5) Úhrada za poskytovanou sociální službu

V Domově jsou sociální služby poskytovány za úhradu. Úhrada se skládá z platby za ubytování a stravu a z platby za poskytnutou péči ve výši stanoveného příspěvku na péči. 

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška č. 505/2006 Sb. § 15 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů), na jehož základě musí klientovi po zaplacení úhrady zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Klient, který nemá dostatečný příjem k zaplacení úhrady v plné výši, je povinen doložit Domovu výši svého příjmu a dále je povinen dokládat neprodleně veškeré jeho změny, které mají vliv na výši úhrady. 
V takovém případě Domov žádá o spolúčast na úhradě nákladů osobu blízkou, popřípadě 
jinou fyzickou nebo právnickou osobou mající vztah ke klientovi, kterému je sociální služba poskytována. 

Celková výše úhrady platná od 1. 2. 2024 je stanovena následovně:

Výše úhrady za den

Ubytování  305 Kč
Strava 255 Kč


Měsíčně (koeficient 30,41 dní/měsíc) 17.030 Kč


Platbu úhrady za pobyt může provést klient (zástupce klienta) třemi způsoby, z nichž si vybere ten, který mu nejvíce vyhovuje:
a) bezhotovostním příkazem k úhradě na účet Domova 
b) tzv. hromadným seznamem z ČSSZ na účet Domova
c) v hotovosti do pokladny Domova 


Příspěvek na péči náleží vždy poskytovateli péče a nezapočítává se do úhrady za ubytování a stravu a nelze z něho hradit ani poplatky na léky či inkontinenční pomůcky.