Bazální stimulace

Bazální stimulace

Jedinečnost konceptu bazální stimulace tkví v tom, že je strukturován tak, aby s ním mohli pracovat u jednoho klienta různí profesionálové (ošetřovatelský personál, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovník, logoped, speciální pedagog) za participace rodiny klienta, přičemž všichni jmenovaní sledují stejné cíle.

Certifikace - Bazální stimulaceBazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturována tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta. Bazální stimulace vnímá klienta jako aktivní subjekt, který je aktérem svého vlastního vývoje, nejen jako objekt dobře míněných ošetřovatelských, pedagogických nebo terapeutických intervencí.

Bazální stimulace podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Vnímání sebe sama je předpokladem k pohybu a komunikaci s okolním světem. Pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují. Pokud je okolní prostředí člověka z jakýchkoli důvodů málo podnětné, dochází k senzorické deprivaci. Nedostatek pohybové aktivity má za následek motorickou deprivaci.

Při uplatňování konceptu BS je vhodné, aby byli příbuzní a rodiny našich klientů do péče zapojeni. Potřebujeme od příbuzných mnohem více informací, než je obvyklé v jiných zařízeních. Tyto informace pak využíváme při výživě klienta, v poskytované péči a podnětech, které vytváříme v závislosti na pohybu klienta, jeho vnímání a komunikaci s ním. Získávání biografických údajů od klienta a jeho rodiny může být dlouhodobým procesem, protože ani klient sám a ani příbuzní nemusí poskytnout všechny údaje hned při prvním rozhovoru. Sepsání biografické anamnézy klienta nabízí profesionálům poskytující péči zvolit adekvátní, individuální, ošetřovatelské, terapeutické nebo pedagogické nabídky, které zohledňují individualitu, věk, onemocnění, potřeby, schopnosti a dovednosti klienta. Tým poskytující péči tak pracuje aktivně ve prospěch klienta. Práce s biografií klienta vede také k navázání vztahu, důvěry a komunikace mezi klientem a poskytovatelem péče, klient má pocit seberealizace, sebeúcty. Biografické údaje získané od klienta a jeho nejbližšího sociálního okolí (rodina, přátelé) se zapisují do dotazníků biografické anamnézy, biografických listů.

Již v prenatálním vývoji člověka má bazální význam vývoj vnímání somatických, vestibulárních a vibračních podnětů. Tyto tři oblasti vnímání jsou také základem pocitu bezpečí. Na vývoj bazálních oblastí vnímání navazuje vývoj vnímání audiorytmického, orálního, olfaktorického, auditivního, taktilního a vizuálního.

plyšové panenky a pejsciPečovatelka přovádí klientovi bazální stimulaci pomocí forté rukavic

 

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, ředitelka Institutu Bazální stimulace, s.r.o.

Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy,