Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců Domova pro seniory Bechyně


Etický kodex je základním dokumentem, který definuje principy morálky a chování všech zaměstnanců Domova pro seniory Bechyně (dále jen domov). Jeho účelem je rovněž informovat klienty, jejich blízké i veřejnost o přístupu, jenž lze od zaměstnanců našeho domova očekávat.

Společným cílem všech zaměstnanců domova je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí přirozeného společenství a zachovat tak či rozvíjejí jejich důstojný život.

Zaměstnanci domova při poskytování sociální služby dodržují, chrání a naplňují základní lidská práva a svobody. Respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, původ, etnickou příslušnost, rasu, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli o klientovi v souvislosti s výkonem svého povolání. Data a informace získané od klienta považují za důvěrné a informují jej o jejich potřebnosti a použití. Žádná data a informace neposkytnou bez jeho souhlasu, vyjma zákonných stanov.

Nevyžadují ani nepřijímají dary ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jejich přístup ke klientům. Nevyužívají žádných výhod vyplývajících z jejich postavení, ani získané informace pro svůj soukromý zájem.

 

Ve vztahu ke klientovi

Přistupují vůči klientům s nejvyšší mírou slušnosti, pochopení, ochoty a empatie.

Respektují klienty jako rovnocenné partnery se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jejich zodpovědnosti za své zdraví a hledají možnosti, jak je zainteresovat do řešení jejich problémů, plánování a poskytování podpory a péče.

Respektují jejich individuální potřeby, přání, životní hodnoty, zvyky a rituály. Podporují je a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojování.

Chrání práva klientů, ctí a zachovávají jejich důstojnost a soukromí.

Poskytují klientům všechny potřebné informace: úplné, nezkreslené a pravdivé, ve formě, která odpovídá jejich schopnostem a potřebám.

Pomáhají klientům pochopit a dostát jejich práv, chrání je před možnými riziky.

 

Ve vztahu k domovu

Ctí hodnoty, na nichž je činnost domova založena – poslání, zásady a cíle poskytované sociální služby.

Dodržují a odpovědně plní pracovní závazky, dohody vyplývající z jejich pracovních povinností.

Dbají na dobré jméno organizace, podávané informace jsou vždy v souladu s jejich kompetencemi.

 

Ve vztahu ke kolegům

Dodržují pravidla slušného chování.

Dbají zásad týmové spolupráce – ochotně spolupracují s kolegy, respektují jejich znalosti, zkušenosti či rozdíly v názorech, praktické činnosti. Jakékoliv připomínky k jejich práci vyjadřují vhodným způsobem na vhodném místě a ve vhodný čas. Případné spory řeší kultivovaně, věcně a bez zášti s přímými nadřízenými, jejichž rozhodnutí poté plně respektují.

Zaměstnavatel a vedoucí pracovníci uplatňují vůči svým zaměstnancům rovný přístup, vytváří takové podmínky, které členům pracovního týmu umožňují plnit své závazky vyplývající z kodexu.

 

Ve vztahu ke svému povolání

Dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

Naplňují standardy kvality sociálních služeb, včetně příslušných metodických pokynů a pracovních postupů.

Celoživotním vzděláváním si neustále zvyšují svoji odbornou úroveň tak, aby byli schopni poskytovat klientům potřebné služby v odpovídají kvalitě.

Získané dovednosti a vědomosti předávají svým kolegům, následně je adekvátně uplatňují i v praxi.

 

Ve vztahu ke společnosti

Dbají na úpravu svého zevnějšku; dohlížejí, aby jejich oblečení odpovídalo pracovnímu zařazení, místu výkonu práce a aby jím náležitě reprezentovali domov.

Jednají vždy tak, aby stírali možné předsudky veřejnosti vůči našemu domovu, klientům. Svým přístupem usilují o rozvíjení důvěry veřejnosti v námi poskytovanou sociální službu.

Aktivně spolupracují s ostatními organizacemi, institucemi a rodinami klientů. Velký důraz kladou na podporu studentů vykonávajících praxi v našem domově.

 

Etický kodex zaměstnanců Domova pro seniory Bechyně je součástí vnitřních předpisů a je závazný pro všechny zaměstnance. Nedodržování či porušování jeho zásad je neslučitelné s výkonem jakékoliv profese v domově. Porušování daných etických norem může být posouzeno jako porušení pracovních povinností se všemi důsledky.