E-Qalin

E-Qalin

E-Qalin je evropský model orientovaný na měření a zvyšování kvality v domovech pro seniory. Cílem je naplnit očekávání, přání a potřeby klientů, jejich rodinných příslušníků, externích partnerů a trvale zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Sebehodnotící model E-Qalin prosperuje v mnoha evropských zemích jako je Rakousko, Německo, Lucembursko, Francie, Itálie, Slovinsko, Velká Británie a Belgie. Je založen na základních principech lidských práv, Směrnici o podpoře práv pečovatelů, Chartě práv osob v nouzi a péči a Evropské sociální chartě (zejména čl. 23).

Model E-Qalin prostřednictvím sebehodnocení podporuje a požaduje učení uvnitř organizace a rozvíjí tím inovativní rozvojové potenciály, které dále vedou k viditelným a prokazatelným zlepšením v každodenní péči. Člení se na dvě oblasti: Struktury & Procesy a Výsledky, tím následně umožňuje kritický pohled na zařízení z pěti různých perspektiv. Organizace si sama definuje, důležitost ukazatelů a kritérií, které bude poté hodnotit.

V roce 2011 vstoupil Domov pro seniory Bechyně do pilotního programu: sebehodnotící model E-Qalin. V březnu 2011 dva pracovníci získali licenci, co by projektoví manažeři E-Qalinu s možností používat know-how tohoto modelu pro naše sociální zařízení. V současné době máme v Domově celkem tři procesní manažery a jednoho moderátora E-Qalinu. Od té doby se podařilo v Domově realizovat dva cykly sebehodnocení v rámci E-Qalinu.
V březnu 2023 prošel E-Qalin jistou reformou, kdy jsme se rozhodli zahájit zcela nový cyklus sebehodnocení organizace skupin E-Qalinu s jistým cílem. Do roku 2025 bychom chtěli tento cyklus úspěšně dokončit s mnoha pozitivními změnami, na základě realizovaných zlepšovacích návrhů od našich zaměstnanců, ke zvýšení kvality v našem Domově.

 

  • Byla obnovena činnost řídící skupiny, která začala intenzivně pracovat v oblastech výsledků, struktur & procesů a zároveň zahájila poskytování zpětné vazby pracovním skupinám.
  • Pracovní skupiny byly rozčleněny na pracovní skupinu péče a pracovní skupinu provozu.
  • Ke správné interpelaci principů E-Qalinu se konaly v domově workshopy se všemi zaměstnanci Domova. Velký význam pro korektní činnost E-Qalinu přinášející žádoucí výsledky je mezi profesní spolupráce všech pracovníků v Domově.
  • Všichni zaměstnanci jsou pravidelně informováni o plánovaných pracovních setkání a mohou se k dané problematice skrze své zástupce v pracovních skupinách vyjádřit a vznést svůj návrh na zlepšení kvality.


Valná většina námětů se v Domově již uskutečnila. Některé podněty od samotných pracovníků byly úspěšně převedeny do praxe bezprostředně po jejich přijetí, jiné jsou postupně realizovány.
Mnohdy jsou to „maličkosti“ řešící nesnáze, se kterými se zaměstnanci potýkali již řadu let. Ať se to týká magnetů na nástěnkách, vystihující symboly nejen pro pečující, ale také pro provozní úsek, ale i vybudování bezbariérového přístupu z více stran pod pergolu v Atriu, či montáž protipožárního okna do dveří s umožněním výhledu jako jedním z mnoha nových opatření věnující se prevencí pádů. Ačkoli usilujeme o maximální péči dle holistického přístupu, nikdy nemůžeme zcela naplnit našim klientům potřebu blízkého kontaktu s rodinou. Z toho důvodu jsme se v rámci E-Qalinu zaměřili právě na spolupráci s rodinou. Umožnit našim klientů, aby měli společné prožitky, moci se spolu těšit a také si povídat o okamžicích, které spolu strávily ne v minulosti, ale právě tady a teď. Od roku 2022 všechny blízké našich klientů pravidelně zveme na události v našem Domově. Samozřejmě, že jsme tak činili i roky před tím, ale účast na akcích byla velmi sporadická, nyní díky námětů na zlepšení z E-Qalinu se například Dožínek účastnilo, kromě našich klientů dalších 46 rodinných příslušníků. Ano je to práce navíc co se týká příprav, organizace, ale výsledek stojí za to. Nic přeci nenahradí rozzářené oči našich klientů a jejich dětí.
Další velké setkání a tentokrát nejen s rodinami byly vánoční trhy, které se staly již tradicí a jsou pořádány každoročně u nás v Domově.
 

 

V roce 2023 se v rámci E-Qalinu podařilo realizovat také kavárničku pro dříve narozené.

 

Kavárna U dříve narozených

 

A nám jen nezbývá, než se jen těšit, jaké nápady nás čekají v roce 2024.

 

 

logo E-Qalin

 

 


 

Logo s odkazem jihočeský kraj     Logo s odkazem Asociace poskytovatelů sociálních služeb     Logo s odkazem Institut bazální stimulace     Logo s odkazem Canesterapie     Logo s odkazem E-Qalin     Logo s odkazem mezi námi     Logo s odkazem EBIN     Logo s odkazem na facebookové stránky